RadcaPrawnyWielkopolski.pl
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu
             
STRONA GŁÓWNA DODAJ KANCELARIĘ O SERWISIE O OIRP MEDIA O SERWISIE KONTAKT POMOC

Kryteria wyszukiwania

Nazwisko, nazwa, miasto, ulica


Wybierz miasto:


Wybierz dzielnicę:


Wybierz ulicę:


Wybierz zakres prawa:Kim jest radca prawny?


Zawód radcy prawnego jest jednym z zawodów zaufania publicznego i wykonywać może go jedynie osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie o radcach prawnych.

Tytuł zawodowy „radca prawny” podlega ochronie prawnej, która realizuje się przez odpowiedzialność za wykroczenie. Kto przywłaszcza sobie stanowisko, tytuł lub stopień albo publicznie używa lub nosi strój, do których nie ma prawa, podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany. Przedmiotem ochrony jest zaufanie społeczne, jakie wiąże się z posiadaniem określonych stanowisk i tytułów.

Podstawowe różnice w pełnieniu pomocy prawnej przez adwokata i radcę prawnego
Zarówno radca prawny jak i adwokat udzielają pomocy prawnej w podobnym zakresie - z tą różnicą, iż radca prawny świadczy pomoc prawną z wyjątkiem występowania w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe.
Ponadto warto dodać, że ustawa o radcach prawnych zapewnia możliwość udzielania pomocy prawnej także w ramach stosunku pracy, w przeciwieństwie do ustawowego zakazu udzielania w tej formie pomocy prawnej przez adwokata.

Na czym polega świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego?
Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego ma na celu ochronę interesów podmiotów ( osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych) na rzecz których jest ona wykonywana i obejmuje pomoc prawną z wyjątkiem występowania w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe.
Polega w szczególności na:
- udzielaniu porad prawnych,
- sporządzaniu opinii prawnych,
- opracowywaniu projektów aktów prawnych
- występowaniu przed sądami i urzędami w roli pełnomocnika.
Radca prawny nie jest związany poleceniem Klienta co do treści opinii prawnej.

Dlaczego warto korzystać z pomocy radcy prawnego.
Z pomocy radcy prawnego warto skorzystać w każdej sprawie regulowanej przepisami prawa w zakresie, której nie ma się wyczerpującej wiedzy i doświadczenia. Zdarzają się sytuacje, w których nieskorzystanie z pomocy radcy prawnego pociąga za sobą ogromne koszty, np. z powodu upływu terminu na odwołanie. Polski system prawny jest dosyć skomplikowany, a bez specjalistycznej wiedzy można nie zdawać sobie często sprawy z przysługujących praw.
Obowiązkowo z pomocy radcy prawnego (lub adwokata) należy korzystać m.in. gdy występuje się przed Sądem Najwyższym.

Tajemnica zawodowa
Radca prawny jest zobowiązany ustawowo zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej.
Obowiązek ten nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu ( Dz. U. z 2003r., Nr 153, poz. 1505 ze zm.) – w zakresie określonym tymi przepisami.

Zasady etyki radcy prawnego
Radca prawny wykonuje swój zawód nie tylko ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej, ale także z zasad etyki radcy prawnego. Zasady te zostały uchwalone przez VIII Krajowy Zjazd Radców Prawnych w dniu 10 listopada 2007 roku.
W świetle tych zasad wykonywanie zawodu nakłada na radcę prawnego obowiązki o charakterze prawnym i etycznym wobec:
- klienta,
- sadów oraz innych organów, przed którymi radca prawny broni praw klienta lub występuje w jego imieniu,
- innych radców prawnych i ich samorządu,
- społeczeństwa, dla którego istnienie wolnego i niezale0nego zawodu związanego z poszanowaniem dla zasad ustanowionych przez jego przedstawicieli jest podstawowym środkiem ochrony praw człowieka,
Nieprzestrzeganie zasad etyki zawodowej przez radcę prawnego stanowi podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Forma wykonywania zawodu
Radca prawny wykonuje zawód:
- w ramach stosunku pracy,
- na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- w kancelarii radcy prawnego,
- w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej, przy czym wspólnikami w spółkach cywilnej, jawnej i partnerskiej oraz komplementariuszami w spółce komandytowej mogą być wyłącznie radcowie prawni lub radcowie prawni i adwokaci, a także prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz. 1069), a wyłącznym przedmiotem działalności takich spółek jest świadczenie pomocy prawnej.

Samorząd radców prawnych
Radcowie prawni zorganizowani są na zasadach samorządu zawodowego, którego jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną są:
- okręgowe izby radców prawnych,
- Krajowa Izba Radców Prawnych,
Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko przepisom prawa. Przynależność radców prawnych i aplikantów radcowskich do samorządu jest obowiązkowa.


Kto może uzyskać prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego
Prawo do wykonywania tego zawodu powstaje z chwilą dokonania wpisu na listę radców prawnych i złożenia ślubowania. Na listę radców prawnych może być wpisany ten, kto:
- ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
- korzysta w pełni z praw publicznych,
- ma pełną zdolność do czynności prawnych,
- jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego,
- odbył w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację radcowską i złożył egzamin radcowski,

Obowiązek odbycia aplikacji radcowskiej i złożenia egzaminu radcowskiego nie dotyczy:
1. Profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych,
2. Osób, które co najmniej trzy lata zajmowały stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,
3. Osób, które zajmowały stanowisko sędziego, prokuratora lub wykonywały zawód adwokata albo notariusza,
4. Osób, które zdały egzamin sędziowski lub prokuratorski po dniu 1 stycznia 1991 r. oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę radców prawnych, łącznie przez okres co najmniej 3 lat:
- zajmowały stanowisko asesora sądowego, asesora prokuratorskiego, referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, aplikanta sądowego, aplikanta prokuratorskiego, aplikanta sądowo-prokuratorskiego, asystenta sędziego, asystenta prokuratora
- wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058, z późn. zm.), lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1.
5. Osób, które posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę radców prawnych, łącznie przez okres co najmniej 3 lat:
- zajmowały stanowisko referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, aplikanta sądowego, aplikanta prokuratorskiego, aplikanta sądowo-prokuratorskiego, asystenta sędziego, asystenta prokuratora lub
- wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1.

Do egzaminu radcowskiego składanego przed komisją, o której mowa w art. 361, bez odbycia aplikacji radcowskiej mogą przystąpić:
1. Doktorzy nauk prawnych,
2. Osoby, które przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu zatrudnione były na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora,
3. Osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez radcę prawnego lub adwokata w kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1, lub kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,
4. Osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,
5. Osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski lub notarialny,
6. Osoby, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Podstawa prawna
Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego określa ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych ( Dz. U. z 2002r. Nr 123, poz. 1059 ze zm. ).

2009-2019 © Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu. Wykonanie: Help System.