RadcaPrawnyWielkopolski.pl
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu
             
STRONA GŁÓWNA DODAJ KANCELARIĘ O SERWISIE O OIRP MEDIA O SERWISIE KONTAKT POMOC

Kryteria wyszukiwania

Nazwisko, nazwa, miasto, ulica


Wybierz miasto:


Wybierz dzielnicę:


Wybierz ulicę:


Wybierz zakres prawa:Sąd arbitrażowy - lepsze rozwiązanie dla klienta i pełnomocnika


Nie wszyscy wiedzą o tym, że w niektórych krajach zachodnich o wysokiej kulturze prawnej liczba sporów zaistniałych między podmiotami gospodarczymi rozstrzyganych w postępowaniu arbitrażowym (polubownym) sięga nawet 80%. Przeniesieniem na nasz grunt tego trendu w stosunku do konsumentów, jest klauzula zapisu na sąd polubowny umieszczana aktualnie we wszystkich aneksach do umów zawieranych przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. (ERA).

W Wielkopolsce tendencja wzorowania się na doświadczeniach gospodarczych sąsiadów zadomowiła się jeszcze w czasach rozbiorów i potwierdza przysłowiową zaradność Wielkopolan. Krocząc tą drogą i nawiązując do zmian zaistniałych w k.p.c. obowiązujących od 2005 roku, w czerwcu 2007:
- Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa,
- Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów, i Kooperacji w Poznaniu,
- Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu,
- Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu,
- Wielkopolski Klub Kapitału,
- Konińska Izba Gospodarcza,
- Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie,
- Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski,
- Pilska Izba Gospodarcza,
- Pleszewska Izba Gospodarcza,

zawarły porozumienie o utworzeniu Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 26, w siedzibie Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Przy izbach i organizacjach gospodarczych spoza Poznania działają biura podawcze tego Sądu. W roku 2008 do porozumienia dołączyła się Turecka Izba Gospodarcza.
Sąd tworzą: Prezes, Wiceprezesi, Sekretarz, i Arbitrzy.
Funkcję Prezesa powierzono w 2007 roku prof. UAM dr. hab. Zbigniewowi Janku – prodziekanowi Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, któremu nominację wręczył w dniu 13 listopada 2007 Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak.
Funkcje wiceprezesów piastują: Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej - adw. Andrzej Reichelt oraz Wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu – Grażyna Błociszewska-Jankowska. Sekretarzem sądu jest radca prawny Adam Mazurek.

Zakres rozstrzygnięć, właściwość miejscowa i procedura

Zgodnie z art. 1157 kpc: „Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego spory o prawa majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe – mogące być przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty”.

Przed Sądem arbitrażowym Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski można dochodzić roszczeń bez względu na siedzibę (miejsce zamieszkania) powoda czy dłużnika. Strony mogą wybrać procedurę postępowania przed sądem polubownym. Mogą to uczynić godząc się na rozstrzyganie w trybie regulaminu Sądu Arbitrażowego, który przed został stworzony z myślą o maksymalnym uproszczeniu i odformalizowaniu, bez modnych, lecz kłopotliwych i często bezmyślnych formularzy, z możliwością szerokiego wykorzystania przy orzekaniu zasady słuszności (ex bono et aequo) i bez uszczerbku dla zasady prawdy obiektywnej.

Wystarczy w umowie lub w zapisie o poddaniu sporu „ad hoc” Sądowi Arbitrażowemu Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski zastosować formułę:
„Wszelkie spory zaistniałe między stronami w ramach niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez Sąd Arbitrażowy Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski według regulaminu tego sądu, w postępowaniu jednoinstancyjnym, z możliwością orzekania według zasady słuszności”.
Przypomnieć warto, że sąd arbitrażowy (polubowny) będzie właściwy w sprawie, jeżeli:
1) strony w umowie poddały rozstrzygnięciu przez ten Sąd spory, które powstały lub mogą powstać między nimi w związku z określonym stosunkiem prawnym (zapis na Sąd),
2) strona pozwana, której został doręczony pozew wraz z wnioskiem powoda o poddanie się właściwości Sądu, wyraziła na piśmie zgodę na właściwość Sądu,
3) zapis na Sąd został zamieszczony w umowie (statucie) spółki handlowej albo w statucie spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia,
4) strony postanowiły, że spór zostanie rozstrzygnięty w trybie arbitrażu „ad hoc" administrowanego przez Sąd Arbitrażowy Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski.
Przed tym Sądem może też toczyć się postępowanie mediacyjne, o którym mówią przepisy kodeksu postępowania cywilnego, w razie zaistnienia jednej z trzech przesłanek:
1) wniosku o przeprowadzenie postępowania zmierzającego do ugodowego zakończenia sporu,
2) umowy o mediację,
3) postanowienia sądu powszechnego kierującego strony do mediacji.

Skład orzekający i arbitrzy
Regułą jest, że Sąd Arbitrażowy orzeka w składzie jednoosobowym. Na wyraźny wniosek stron może też orzekać w składzie trzech arbitrów. Takiemu składowi przewodniczy osoba wpisana na listę arbitrów z uprawnieniami przewodniczącego: radca prawny, adwokat lub samodzielny pracownik naukowy Wydziału Prawa z co najmniej pięcioletnim stażem pracy w zawodzie.
Nad zapewnieniem wysokiego poziomu fachowego i etycznego kandydatów na arbitrów czuwa Kolegium Elektorów działające pod przewodnictwem b. Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM – prof. zw. dr hab. Andrzeja Szwarca.
Radcy prawni i adwokaci, zwłaszcza legitymujący się przynajmniej pięcioletnim stażem w zawodzie i doświadczeniem, mogą ubiegać się o wpis na listę arbitrów, która systematycznie jest i będzie poszerzana. Formularz wniosku i ankiety osoby zainteresowane wpisem mogą uzyskać korzystając z podanego w artykule kontaktu telefonicznego lub internetowego.

Koszty zastępstwa procesowego i opłata arbitrażowa

Sąd Arbitrażowy Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski orzeka o kosztach zastępstwa procesowego poniesionych przez mocodawców uwzględniając ich wykazanie, na przykład umową, i uwzględniając nakład pracy pełnomocnika. Górną granicę kosztów zastępstwa procesowego ustalono na 100.000 zł. Jak widać są to zasady korzystniejsze, niż w sądownictwie powszechnym.
Niższa jest natomiast wysokość opłaty arbitrażowej. Informuje o niej dostępny na stronie internetowej www.wiph.pl Regulamin opłat. Przyjęto zasadę iż wysokość wpisu jest o 30% niższa, niż przewidywane w sądownictwie powszechnym 5% wartości przedmiotu sporu.

Klauzula wykonalności i zaskarżalność.

Arbitrium est iudicium – orzeczenie sądu polubownego (arbitrażowego) ma moc wyroku sądowego. Wyroki Sądu są natychmiast wykonalne. Jeżeli strona, która przegrała nie poddaje się dobrowolnie jego wykonaniu, klauzuli wykonalności udziela sąd powszechny na zasadach zawartych w kpc.
Wyroki sądów polubownych (arbitrażowych) można wzruszyć jedynie skargą, po zaistnieniu przesłanek z art. 1206 kpc. Aktualne projekty zmian k.p.c. przewidują możliwość rozpatrywania tej skargi wyłącznie przez sądy apelacyjne.

We własnym interesie

Jak widać, tylko od radców prawnych i adwokatów zależy, czy w swoim własnym interesie i interesie swojego klienta, w zapisach tworzonych przez siebie umów (lub aneksów do już obowiązujących umów) zechcą przewidzieć zapis na sąd polubowny – Sąd Arbitrażowy Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski i czy wybiorą w ten sposób alternatywną: krótszą i szybszą drogę rozstrzygania sporów.

Informacje o Sądzie: jego statut, regulamin, regulamin opłat i listę arbitrów znajdą Państwo na internetowej stronie Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej: www.wiph.pl lub telefonując pod numer (061) 869 01 00. Adres e-mailowy: arbitraz@wiph.pl.

Adam Mazurek
Sekretarz Sądu radca prawny

2009-2019 © Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu. Wykonanie: Help System.